Algemene voorwaarden

A. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. All Mailing Solutions: gebruiker van deze voorwaarden;
 2. De wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij All Mailing Solutions B.V. producten afneemt of hierover met All Mailing Solutions B.V. in contact treedt;
 3. Opdracht: de opdracht van de wederpartij aan All Mailing Solutions B.V. tot levering van producten en diensten, in welke vorm dan ook;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij All Mailing Solutions B.V. zich jegens de wederpartij verbindt tot het leveren van producten en diensten;
 5. Producten: alle ter uitvoering van een overeenkomst door All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij geleverde of te leveren (gebruikte) machines en service activiteiten.

B. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij, op alle opdrachten van de wederpartij aan All Mailing Solutions B.V. en op alle overeenkomsten tussen All Mailing Solutions B.V. en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.
 4. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Nietige of vernietigde bepalingen zullen worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

C. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van All Mailing Solutions B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening.
 2. Een aanbieding kan door All Mailing Solutions B.V. worden ingetrokken en/of door een nieuwe aanbieding vervangen worden.

D. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand indien All Mailing Solutions B.V. de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk of anders heeft aanvaard.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van All Mailing Solutions B.V. binden All Mailing Solutions B.V. niet dan nadat en voor zover deze door All Mailing Solutions B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden door All Mailing Solutions B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt.
 4. All Mailing Solutions B.V. is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst zekerheid van de wederpartij te verlangen.

E. MONSTERS EN MODELLEN

 1. Is door All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij een monster, model of foto getoond of verstrekt, dan wordt dit monster, model of foto vermoed slechts als aanduiding van een te leveren product te zijn verstrekt en hoeft het te leveren product hiermee niet overeen te stemmen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

F. PRIJZEN

 1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidsheffingen.
 2. In geval de wederpartij gevestigd is in een land buiten de Europese Unie zal All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij geen omzetbelasting in rekening brengen, mits de wederpartij de transportdocumenten en de in- en uitvoerdocumenten binnen 30 dagen na levering van een product aan All Mailing Solutions B.V. retourneert. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, zal All Mailing Solutions B.V. gerechtigd zijn alsnog omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. All Mailing Solutions B.V. heeft het recht om, indien de prijs in een andere valuta dan de Euro is uitgedrukt, bij een stijging van de waarde van de Euro vergeleken met deze andere valuta, de prijs evenredig te verhogen.
 4. Kosten van vervoer door All Mailing Solutions B.V. zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

G. LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat All Mailing Solutions B.V. een aan haar verstrekte opdracht schriftelijk of anders heeft aanvaard, zijnde na ontvangst van door wederpartij voor akkoord getekende en retour gezonden complete opdrachtbevestiging en ontvangst van volledige (deel) betaling op haar rekening.
 2. Leveringstermijnen worden opgeschort zolang door de wederpartij niet de door All Mailing Solutions B.V. verlangde zekerheid is gesteld.
 3. Leveringstermijnen zijn indicatief en zijn dan ook nooit te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. All Mailing Solutions B.V. zal daarom nooit in verzuim zijn dan nadat door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn is gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen.

H. LEVERING

 1. Producten worden vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen van All Mailing Solutions B.V. geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat All Mailing Solutions B.V. deze aan haar ter beschikking stelt of op het moment waarop de producten bij haar worden afgeleverd.
 3. Indien de wederpartij na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten af te nemen, worden deze voor haar rekening en risico opgeslagen.

I. EIGENSCHAPPEN

 1. Producten worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. All Mailing Solutions B.V. staat er niet voor in dat de producten ten tijde van de levering zonder gebreken en/of tekortkomingen zijn. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten gebreken en/of tekortkomingen kunnen hebben.
 3. All Mailing Solutions B.V. staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende (veiligheids-)voorschriften. De wederpartij aanvaardt uitdrukkelijk dat de producten eventueel niet voldoen aan (veiligheids-)voorschriften.

J. RISICO-OVERGANG

 1. Dadelijk nadat producten door All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij zijn geleverd of door All Mailing Solutions B.V. aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, zijn deze in totaliteit voor rekening en risico van de wederpartij.

K. RECLAMES

 1. Reclames ter zake van de producten dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na levering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens All Mailing Solutions B.V. ter zake vervalt.
 2. Reclames ter zake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat de wederpartij de factuur heeft ontvangen.
 3. Bij terechte reclames zal All Mailing Solutions B.V. binnen redelijke termijn zorgen voor herstel dan wel vervanging, ter keuze van All Mailing Solutions B.V. Kosten van demontage- en montagewerkzaamheden en ook reis- en verblijfskosten van personeel van All Mailing Solutions B.V. zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Rechtsvorderingen ter zake van de door All Mailing Solutions B.V. geleverde producten dienen op straffe van verval uiterlijk binnen 1 jaar na levering te worden ingesteld.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

L. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van All Mailing Solutions B.V. en haar ondergeschikten voor de door All Mailing Solutions B.V. geleverde producten is beperkt tot de in artikel K 3 omschreven verplichting, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van All Mailing Solutions B.V.
 2. De aansprakelijkheid van All Mailing Solutions B.V. voor de door haar geleverde producten is in ieder geval beperkt tot de directe schade van de wederpartij.
 3. De aansprakelijkheid van All Mailing Solutions B.V. voor de door haar geleverde producten bedraagt maximaal het bedrag dat All Mailing Solutions B.V. terzake van de betreffende geleverde producten bij de wederpartij in rekening heeft gebracht of zal brengen.
 4. All Mailing Solutions B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.
 5. Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid van personeel van All Mailing Solutions B.V. of van door All Mailing Solutions B.V. ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. All Mailing Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling of onjuist onderhoud. All Mailing Solutions B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor enigerlei schade die zich voordoet na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf, evenals voor schade ontstaan door het niet naleven van voorschriften.

M. VRIJWARING

 1. De wederpartij vrijwaart All Mailing Solutions B.V. en haar ondergeschikten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

N. BETALING

 1. Betaling door de wederpartij dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting.
 3. Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. De wederpartij zal op dat moment aan All Mailing Solutions B.V. rente verschuldigd zijn van 2,0% per maand vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van All Mailing Solutions B.V. zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij aan All Mailing Solutions B.V. verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 225 Euro. All Mailing Solutions B.V. kan aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij anders.

O. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang All Mailing Solutions B.V. van de wederpartij enig bedrag uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, behoudt All Mailing Solutions B.V. zich de eigendom van door haar geleverde producten voor. De eigendom zal pas op de wederpartij overgaan, nadat al hetgeen de wederpartij aan All Mailing Solutions B.V. verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan.
 2. Indien de wederpartij nalaat enig aan All Mailing Solutions B.V. verschuldigd bedrag terstond te betalen, zal All Mailing Solutions B.V. gerechtigd zijn die producten waarvan All Mailing Solutions B.V. zich het eigendom heeft voorbehouden terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen ten laste van de wederpartij.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd de producten, waarvan All Mailing Solutions B.V. zich de eigendom heeft voorbehouden, te vervreemden of te bezwaren.

P. OVERMACHT

 1. Indien All Mailing Solutions B.V. als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen, is All Mailing Solutions B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is All Mailing Solutions B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van All Mailing Solutions B.V. liggende omstandigheid, waardoor nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk is, economisch redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of op een andere manier nakoming redelijkerwijs niet van All Mailing Solutions B.V. mag worden verwacht.
 3. In ieder geval zullen als overmacht worden aangemerkt ziekte van het personeel, stagnatie of vertraging bij toeleveranciers, vertragingen ontstaan tijdens het vervoer of de invoer van de te leveren producten, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, brand, sabotage, oorlog(dreiging), staking, bedrijfsbezetting en inbeslagneming.
 4. Indien All Mailing Solutions B.V. een aan de wederpartij te leveren product nog van een derde geleverd dient te krijgen, zal het niet (tijdig) kunnen leveren van het product door All Mailing Solutions B.V. ten gevolge van het feit dat All Mailing Solutions B.V. het product niet (tijdig) geleverd krijgt van de derde, gelden als overmacht.
 5. Indien All Mailing Solutions B.V. zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan twee maanden zijn zowel All Mailing Solutions B.V. als de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel Q bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling hiervan aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

ONTBINDING

 1. Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, evenals wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft All Mailing Solutions B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten en schade.
 2. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door All Mailing Solutions B.V. verrichtte prestaties en is de wederpartij gehouden tot betaling van de tot dan toe reeds door All Mailing Solutions B.V. verrichtte prestaties.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van het feit dat de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, zal de wederpartij een terstond opeisbare boete aan All Mailing Solutions B.V. verschuldigd zijn van 20% van de koopsom, onverminderd het recht van All Mailing Solutions B.V. op volledige schadevergoeding en vergoeding van rente en kosten als bedoeld in artikel N.

R. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Weens Koopverdrag.

S. GESCHILLEN

 1. Voor zover niet behorend tot de competentie van een kantongerecht, zullen alle geschillen tussen All Mailing Solutions B.V. en de wederpartij in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam, augustus 2011.